Wat is Teamleergedrag?
Teamleergedrag is het collectieve gedrag dat bepalend is om van een groep uit te groeien tot een professioneel team.
Dit gedrag is heel herkenbaar:

1.     Samen exploreren

Teamleden zetten zich in om elkaar, de teamopgave en -situatie met elkaar te verkennen. Ze zijn vragend en nieuwsgierig naar elkaar en elkaars visie, mening en perspectief rondom een vraagstuk, aanpak of idee.

Uitingsvorm: open vragen stellen, checken of iedereen zijn mening heeft kunnen uiten, voorstellen doen.

2.     Gezamenlijke meningvorming/aanpak bepalen

Teamleden dragen bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer ze daarbij niet direct persoonlijk belang hebben. ‘Ja-en-gedrag’ in plaats van ‘ja-maar-gedrag’: streven naar een gezamenlijk gedragen mening, visie, aanpak.

Uitingsvorm: luisteren, aansluiten op wat de ander zegt, het gezamenlijke opzoeken in een mening in plaats van de tegenstelling, constructieve conflicten en dialoog.

3.     Reflecteren op teamuitkomsten

Samen feitelijk terugkijken naar ‘wat hebben we bereikt’ en ‘was dat wat we wilden bereiken’?

Uitingsvorm: gezamenlijk bespreken van het teamresultaat in feiten en beleving en samen zoeken naar lessen voor de toekomst.

4.     Reflecteren op teamprocessen

Samen feitelijk terugkijken naar ‘hoe hebben we dit aangepakt’.

Uitingsvorm: het in kaart brengen van de feitelijke acties en het effect daarvan, en samen zoeken naar lessen voor de toekomst.

5.     Onderling communiceren van fouten

Dingen die fout gelopen zijn met elkaar delen om herhaling te voorkomen.

Uitingsvorm: elkaar expliciet uitnodigen om de ‘missers’ te delen.

6.     Gezamenlijk analyseren van fouten

Dingen die fout zijn gelopen met elkaar onderzoeken op oorzaken en oplossingen (niet op schuld!)

Uitingsvorm: uitvragen van de situatie waarin de ‘misser’ zicht voordeed en ideeën genereren ter voorkoming van herhaling of herstel van de fout.

7.     Feedback op het team managen

Feedback en ervaringskennis halen buiten het team bij klanten, belanghebbenden en andere relevante bronnen, omdat dat belangrijke input is om tot nog betere prestaties te komen (i.p.v. alleen elkaars meningen te benutten).

Uitingsvorm: het benoemen van klanten en belanghebbenden hen feedback vragen op uitkomsten/acties van het team, en het analyseren van de feedback zonder deze te bagatelliseren.

8.     Gezamenlijk experimenteren

Samen manieren bedenken om dingen anders aan te pakken als team (na een fout, reflectie, feedback) en deze als een concreet experiment inplannen.

Uitingsvorm: het naast elkaar zetten van hoe hebben we het (altijd) gedaan en hoe zou het anders kunnen, kiezen van een andere aanpak, vormgeven van een concreet experiment (bijvoorbeeld roulerend voorzitterschap in plaats van een vaste voorzitter) en vervolgens weer reflecteren op de resultaten van het experiment.

 
Hoewel men dit gedrag in de praktijk heel waardevol vindt, wordt het niet automatisch toegepast, of slechts gedeeltelijk. Bijvoorbeeld: er wordt wel gereflecteerd, maar dit leidt niet tot experimenteren. Juist samen bepalen deze gedragingen het Teamleervermogen van een team.


 
 
  Site Map